VTU - တမ္ဗလာ စကင္စက္ ULTRASONIC SIEVING SYSTEM

VTU - တမ္ဗလာ စကင္စက္

ULTRASONIC SIEVING SYSTEM

 VTU Tumbler

သည္ အထူးျပဖန္တီးထားေသာ ရွေထာင့္သံုးဘက္ ေရြွ႔လ်းစနစ္ေျကာင့္ အေျခာက္ခံထားေသာေပါင္ဒါမွဳန္႔မ်ားနွင့္ အေစ့အစံထုတ္ကုန္မ်ား ေရြးခ်ယ္ရာ ႏွင့္ ဖယ္ထုတ္ရာတြင္ အထူး ေကာင္းမြန္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ သန္႔စင္ထားေသာ၊ အေလးခ်ိန္ေပါ့ပါးေသာ၊ စကင္ျပဳလုပ္ရခက္ခဲ့ေသာ ပစၥည္းမ်ားကို အမိ်ဳးအစား အမ်ိဳး ခြဲျခားသတ္မွတ္ရာတြင္ စြမ္းေဆာင္ရည္ျမင့္မားသည္။  FDA အသိမွတ္ျပဳ ေရာ္ဘာလံုးမ်ားနွင့္ Ultrasonic စနစ္  VTU Tumbler သည္ ၂၀ မိုက္ခရြန္အထိ စစ္ခ်နုိင္ပါသည္။ ATEX အသိမွတ္ျပဳလက္မွတ္နွင့္ FDA စံရည္ညြန္းမ်ားကို သီးျခားေတာင္းဆိုနိုင္ပါသည္။  DR-Sonic ကို အခ်င္း ၉၀၀မမ မွ ၂၄၀၀မမ အထိရွိနိုင္ပါသည္။

ေမာ္ဒယ္: VTU-900, VTU-1200, VTU-1500, VTU-2000, VTU-2400

ဒီဇိုင္း အသြင္အျပင္ပံုစံ

ထိန္းညိွနိင္ေသာ ရူေဒါင္သံုးဘက္ ေျပာင္းေရြွ႕နိုင္ေသာဒီဇိုင္း

အစိတ္ပိုင္းအားလံုးကို သံေခ်းမတက္ေသာစတီး(၃၀၄)ျဖင့္ျပဳလုပ္ထားသည္(AISI)

တိုင္းေရာ့(Tie-Rod)၊မူလီအဖံုးစနစ္ နွင့္ ေမ်ာ႔ျကိုးသံုးလည္ပတ္စနစ္

ခ်ိတ္္ဆက္ထားေသာထြက္ေပါက္

ေကာင္းမြန္လြယ္ကူေသာ ဇကာသန္႔စင္စနစ္

သံုးစြဲမ်ား၏ေတာင္းဆိုမွဳအလိုက္ စက္ရုပ္သိမ္းမွဳစနစ္တပ္ဆင္ထည့္သြင္းေပးပါသည္

အသံုးျပဳပံု

အရြယ္အစားအလိုုက္ အေျခာက္ခံထားေသာ ေပါင္ဒါမွဳန္႔မ်ားကိုခြဲျခားသတ္မွတ္ျခင္း

- အေျခာက္ခံထားေသာ ပစၥည္းမ်ားကို ဖုန္မွဳန္႔မ်ားမရွိေအာင္ စစ္ထုတ္ျခင္း

အားသာခ်က္မ်ား

-  စကင္ မ်က္နွာျပင္ per  m² ထက္ ငါးဆ ပိုမို၀န္ဆန္႔လာပါသည္။

-  ဇကာစနစ္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္းစဥ္သည္ ၉၅ မွ ၉၉ ရာခိုင္နွုန္းထိပိုမိုထိေရာက္လာပါသည္။

- ဇကာသန္႔စင္အဆင့္ကို အစားထိုးရာတြင္လြယ္ကူပါသည္။

- ခိုင္ခံေသာတည္ေဆာက္ပံုေျကာင္႔စိတ္ခ်ယံုျကည္စြာအသံုးျပဳနိုင္ပါသည္။

- အသံဆူညံမွဳနည္းပါးပါသည္။

အသံုးျပဳေသာနယ္ပယ္မ်ား

-  စားေသာက္ကုန္ လုပ္ငန္း

-  စြန္႔ပစ္ပစၥည္းမ်ားျပန္လည္သန္႔စင္ျခင္းလုပ္ငန္း

-  ေရနံ၊ သတၱဳ နွင့္ တြင္းထြက္ပစၥည္းလုပ္ငန္း

-  လုပ္ငန္းသံုး သတၱဳမွဳန္႕ လုပ္ငန္း

-  ေဆာက္လုပ္ေရးလုပ္ငန္း

-  ဓာတုပစၥည္းမ်ားနွင့္ ပလက္စတစ္လုပ္ငန္း

-  သုတ္ေဆးလုပ္ငန္း

- စိုက္ပ်ိဳးေရးလုပ္ငန္း

VTU Tumbler is characterized by its special three-dimensional movement which makes it incomparable in the selection and dedusting of dry powdered or granulated products. Especially suitable for multi-stage separation of fine, lightweight and difficult to screen products. This machine can use meshes down to 20 microns and anti-clogging systems for the meshes composed of FDA-certified rubber spheres or ultrasound systems. ATEX certification and FDA conformity is available on request. DR-Sonic offers diameter 900mm to 2400mm.

Models: VTU-900, VTU-1200, VTU-1500, VTU-2000, VTU-2400

Design characteristics:

- Adjustable three

- dimensional movement

- All contact parts in Stainless Steel 304 (AISI) - Tie-rod and bolt clamping system & belt drive - Connectable discharge outlets - Standard mesh cleaning system - Mechanical deck lifting system (upon request). Use: - Classification of dry fine more info powder by particle size - Dedusting fine dry materials. Advantages: - Capacity upto 5 times greater per m² of screening surface - Extremely high sieving precision quality upto 95 to 99% - Quick replacement of sieving deck with deck lifting system - High reliability because of its solid structure - Low noise. Industries : - Food & Beverages - Waste & Recycling - Oil, Mining & Minerals - Metal Powders - Aggregates & Construction - Chemicals & Plastics - Coatings - Agriculture.

 

DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
ABOUT US
DR- Sonic Engineering Co., Ltd ယေန့ေခတ္ ထုတ္လုပ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ စက္ရံုလုပ္ငန္းသံုး စက္ပစၥည္းမ်ားနွင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုထုတ္လုပ္ေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္သည္။ က်ြနု္ပ္ တို့ ကုမၸဏီ သည္ Ultrasonic နည္းပညာကိုျပည္တြင္း(ထိုင္း) တြင္သာမက ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားကိုပါေထာက္ပံေပးေနေသာ ကုမၸဏီ တခုျဖစ္ပါသည္။ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ရည္မွန္းခ်က္သည္ အရည္ေသြးျမင့္မ်ားေသာ ( ဥေရာပ ထုတ္) စက္ပစၥည္းမ်ားကို သင့္တင့္ေသာ ေစ်းနွုန္းျဖင့္ က်ြန္ုပ္တို႔၏ ေဖာက္သည္မ်ားကို ေထာက္ပံေပးႏိုင္ရန္ျဖစ္ပါသည္။
က်ြန္ုပ္တို႔ သည္ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ား အထူးသျဖင့္ စားေသာက္ကုန္ထုတ္လုပ္သည္စက္ရံုမ်ား၊ အလိုေလွ်ာက္စနစ္သံုး စက္မွဳလုပ္ငန္းမ်ား၊ ပလက္စတစ္ လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား အထည္လုပ္ငန္း စက္ရံုမ်ား၊ အလွကုန္ထုတ္လုပ္သည့္စက္ရံုမ်ား၊ ထုပ္ပိုးမွဳ လုပ္ငန္းစက္ရံုမ်ား နွင့္ အေထြေထြ စက္မွဳလုပ္ငန္း အမ်ားစုအတြက္ လိုအပ္ေသာ စက္ရံုသံုးပစၥည္းမ်ားကိုေထာက္ပံ့ေပးေနသာ ကုမၸဏီ တစ္ခုျဖစ္သည္။

လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း အခက္အခဲ ျဖစ္ ခဲ့ပါကလဲ on-site ၀န္ေဆာင္မွဳျဖင့္ အပိုပစၥည္းမ်ားကိုလဲ အဆင္သင့္ရရွိနိုင္ပါသည္။

မွ အေျခေနအမ်ိဳးအတြက္သင့္ေလ်ာ္ေသာ ထုုတ္ကုန္မ်ားကို က်ယ္က်ယ္ျပန္႔့ျပန္႔ ေထာက္ပံေပးလ်က္ရွိပါသည္။

DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည္ ၂၀၀၈ ခုနွစ္တြင္ မတည္ရင္းနီးေငြြ ဘတ္ ၁၀ သန္း ျဖင့္စတင္ဖြဲ ့စည္းခဲ့ပါသည္။DR-Sonic Engineering Co., Ltd.သည္ ေခတ္မီေသာစက္ပစၥည္းမ်ားကို သံုးစြဲသူတို့၏လုိအပ္ခ်က္အတိုင္းျပည့္မွီေအာင္ ေထာက္ပံေပးနိုင္ရန္ လုပ္ေဆာင္လ်က္ရွိပါသည္။ အရည္ေသြးျမင့္မားေသာ ထုတ္ကုန္မ်ားကို သက္သာေသာေစ်းနွဳန္းျဖင့္ သံုးစြဲသူမ်ားကို ေထာက္ပံ့နိုင္ရန္မွာ က်ြန္ုပ္တို႔၏ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ပါသည္။ ကၽြန္ေတာ္တို႔မွာ အသင့္ရွိေသာ စက္ပစၥည္း နည္းပညာမ်ားႏွင့္ လူႀကီးမင္းတို႔ရဲ႕ လုပ္ငန္းခြင္ ျပႆာနာ မ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမ်ားျဖင့္ေဆာင္ရြက္ေပးပါသည္

CONTACT US 

DR-SONIC ENGINEERING CO., LTD.
Address
10, PRAWIT LAE PHUAN SOI 16 BANGCHAK, PRAKHANONG BANGKOK 10260, THAILAND
Phone
+66 2746 1869, +66 81 735 5453
E-mail
am.drsonic@gmail.com
Website
drsonic.aecgateway.com, www.drsonics.com 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *